Sesavas pamatskolas skolotāju un darbinieku saraksts 2022./2023. māc.g.

Skolas administrācija

Ināra Nikolajeva - skolas direktore

Elga Kostika - direktores vietniece izglītības jomā, krievu valodas skolotāja, 6.klases audzinātāja

Skolotāji

Egija Lippe-– sākumskolas skolotāja, 1. klases audzinātāja

Baiba Pudze-Lode  – sākumskolas skolotāja, 3. klases audzinātāja
Vilnis Eliņš  - sākumskolas skolotājs, 2.  klases audzinātājs,  informātikas skolotājs, , datortehnikas mehāniķis

 Dace Lazdiņa - sākumskolas skolotāja,  vizuālās mākslas skolotāja

 Zanda Znotiņa-Kazinovska -  latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7. klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja

 Maruta Korpa- angļu valodas, 4.-5.. klases audzinātāja,

 Dina Šnēberga -  matemātikas skolotāja, 9. klases audzinātāja, pagarinātās dienas grupas skolotāja 5.-8.kl.
Inga  Knope -   sporta skolotāja,

 Diāna Klovāne - pirmsskolas skolotāja, pirmskolas metodiķe

 Laura Reisa- bioloģijas skolotāja

 Gaitis  Grūtups- ģeogrāfijas skolotājs,  

Aiva Ozoliņa - sociālo zinību, latviešu valodas, ētikas skolotāja, bibliotekāre   

Ineta  Pilverte - mūzikas skolotāja,

Inese Tetērina  - pirmsskolas skolotāja

Inga Troņina  -  pirmsskolas skolotāja
Kristīne Jansone  -pedagoga palīgs

Atbalsta personāla komanda

Juris Ozols -sociālās zinības un vēstures,dizaina un tehnoloģiju,mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Sarmīte Rutka - logopēds
Gunta Kupča - medicīnas māsa

Skolas tehniskie darbinieki
Velga  Rozenberga -  pirmskola

Vladimirs Čerņa -   tehniskais strādnieks
Jaņina Muižniece -   skolotāja palīgs

Eva Ruska-skolotāja palīgs
Evija Janšauska- skolas dežurante
Ināra  Rence - skolotāja palīgs

Iraida  Rozentāle - skolas tehniskais darbinieks

Maija  Tace - skolas tehniskais darbinieks
Laura Beķere -  lietvede